Moore Polska Audyt sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
www.moorepolska.pl
Moore Polska Audyt sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87,
Prezes Zarządu – Lidia Skudławska, Członkowie Zarządu Piotr Witek, Michał Ossowski, Krzysztof Oczko
NIP: 7011052300, REGON: 520003823, Kapitał Założycielski Spółki: 200 000 zł., Rok Założenia 2021
KRS 0000922603 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu na listę firm audytorskich: 4326
SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres
od 1 października 2022 do 30 września 2023
Grupy Kapitałowej Sescom S.A.
w Gdańsku
Strona 2 z 10
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
GRUPY KAPITAŁOWEJ SESCOM S.A.
z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Sescom S.A. (”Jednostka dominująca”) („Grupa”)
zawierające skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzi 30 września 2023 r. oraz
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od
1 października 2022 do 30 września 2023 r. oraz informację dodatkową zawierają opis przyjętych zasad
rachunkowości i inne informacje objaśniające („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na
dzień 30 września 2023 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych
przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu,
które wydaliśmy dnia 30 stycznia 2024 r.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” tj. tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
1015 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek
interesu publicznego (Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozd
finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i
Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska
pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych
rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Strona 3 z 10
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Do spraw tych odnieśliśmy s w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na
te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze
spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Analiza utraty wartości aktywa w postaci wartości firmy Sescom S.A.
Nasze procedury badania obejmowały
w szczególności:
- zrozumienie procesu oraz identyfikację
mechanizmów kontrolnych funkcjonujących
w Spółce w odniesieniu do przeprowadzania
testów na utratę wartości aktywów,
- ocenę stosowanych polityk identyfikacji
ośrodków wypracowujących środki pieniężne,
oceny przesłanek utraty wartości, identyfikacji
obiektywnych zdarzeń wskazujących na utra
wartości oraz testów na utratę wartości
aktywów,
- kierowanie zapytań do pracowników
odpowiednich działów oraz Zarządu Spółki
odnoszących się do przyjętych założeń
do prognozowania przepływów pieniężnych,
- ocenę założeń przyjętych w odniesieniu
do kalkulacji średnioważonego kosztu
kapitału,
- sprawdzenie poprawności matematycznej
modelu zdyskontowanych przepływów
pieniężnych,
- ocenę poprawności i kompletności ujawnień
w sprawozdaniu finansowym.
Odzyskiwalność wartości księgowej aktywów zaangażowanych w Ses Hydrogen
Energy Sp. z o.o.
Nasze procedury badania obejmowały:
- zrozumienie procesu oraz identyfikację
mechanizmów kontrolnych funkcjonujących
w Spółce w odniesieniu do przeprowadzenia
testów na utratę wartości;
- krytyczną ocenę przyjętych przez Zarząd
Spółki kluczowych założeń i szacunków
uwzględniających specyfikę działalności
(tj. prace badawczo-rozwojowe
Strona 4 z 10
na alternatywnym, wschodzącym rynku paliw
wodorowych), w tym:
analizę wypracowanych
przez Zarząd kluczowych
długoterminowych założeń
makroekonomicznych,
ocenę zasadności metodyki
przyjmowanej w modelach
dotyczących założeń co do ustalania
przepływów pieniężnych,
analizę metodyki i sposobu
wyliczenia stóp dyskonta
i poprawności ich kalkulacji;
- ocenę modeli zdyskontowanych przepływów
pieniężnych w zakresie zgodności
ze standardami sprawozdawczości finansowej
oraz poprawności matematycznej;
- ocenę poprawności i kompletności ujawnień
w sprawozdaniu finansowym w zakresie
ujawnienia kluczowych założeń do testów
oraz ryzyk.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku
finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także za kontro wewnętrzną, którą Zarząd
Jednostki dominującej uznaje za niezbędną aby umożliw sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za oce zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać
likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla
likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są zobowiązani
do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w
ustawie z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości” Dz. U. z 2023 r. poz.
120 z późn. zm.). Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem
pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące
istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i uważane